klacht over taxibeleid in gemeente Hengelo

De klacht betreft het taxibeleid in de gemeente Hengelo en de handelwijze van een gemeentelijk medewerker rond het taxi-overleg. De gemeente zet volgens verzoeker een foutief beeld neer van de taxi-sector in Hengelo. De gemeente Hengelo heeft er voor gekozen om een taxi-overleg in te stellen. Dit overleg heeft geen formele status. Het is een informeel afstemmingsoverleg, waar knelpunten en andere actuele zaken worden besproken. Dit brengt volgens de Oo mee dat voornemens van de gemeente met betrekking tot het taxi-vervoer worden besproken met betrokkenen. Het betekent niet dat in het overleg besluitvorming plaatsvindt. Het gaat om afstemming en consultatie, uiteindelijk beslist de gemeente. Zo kan het gebeuren dat ? ook al zou een meerderheid van de ondernemers het niet eens zijn met een bepaald voornemen- dit toch wordt doorgezet. De Oo constateert dat het overleg in 2012 niet compleet is geweest. Doordat met een niet geactualiseerde lijst van ondernemers is gewerkt, is verzoeker niet betrokken geweest bij het overleg. De gemeente heeft erkend dat dit niet correct is en heeft de lijst aangepast en deelt mee dat verzoeker welkom is bij het overleg. Het blijft voor de Oo onduidelijk wat precies is gedaan met de inbreng vanuit het taxi-overleg als het gaat om het ter discussie staande verkeersbesluit. Uiteindelijk blijkt dat bij het laatste overleg waar het besluit ter sprake kwam er 3 ? 4 ondernemers aanwezig zijn geweest. Nu er geen verslag is gemaakt is kennelijk niet meer na te gaan wie er nu precies is geweest en blijft het bij 3 ? 4 personen. De Oo dringt er op aan dat van een overleg zoals hier aan de orde is een verslag wordt gemaakt, zodat in een later stadium duidelijk is wie er waren en welke standpunten zij naar voren brachten. Hiermee is een beoordeling achteraf mogelijk van wat er met de inbreng is gedaan. Dat kan thans niet. Wel leidt de Oo uit het bovenstaande af dat de mededeling dat 5-10 bedrijven instemden niet correct kan zijn geweest; in ieder geval niet naar aanleiding van het overleg van september 2012. De Oo acht de informatievoorziening op dit punt onvoldoende helder, zij het dat wat betreft het aantal aanwezige ondernemers in een later stadium van de kant van de gemeente een correctie plaatsvond en is meegedeeld dat dit er 3-4 waren. Wat betreft de opmerkingen van verzoeker over de deskundigheid bij de gemeente is de Oo van mening dat deze door hem onvoldoende zijn onderbouwd. Zij laat deze opmerkingen dan ook voor zijn rekening. Uiteindelijk blijkt het dat verzoeker het niet eens is met (aspecten van) het beleid van de gemeente en dat het hem niet zo zeer gaat om individuele ambtenaren. Het beleid staat niet ter beoordeling van de Oo. De Oo kan op dit punt niet anders dan constateren dat in de toekomst verzoeker wel de gelegenheid heeft over taxi-zaken mee te praten en zijn idee?n over beleid naar voren te brengen. Oordeel Actieve deelname: niet zorgvuldig maar gecorrigeerd op het punt van actualiseren van de deelnemerslijst. Op dit punt doet de Oo de aanbeveling te zorgen voor een correcte verslaglegging. Informatievoorziening: niet geheel zorgvuldig.
Lees hier het rapport