Onduidelijkheid over bijdrage uit het sportfonds

Vanaf 2006 dient verzoeker jaarlijks bij de gemeente een aanvraag in voor een bijdrage uit het sport- en cultuurfonds. Tot 2009 komen hiervoor in aanmerking personen die een inkomen hebben dat lager is dan 110 % van de voor hen geldende bijstandsnorm. Dit wordt voor 2009 verhoogd tot een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm. De aanvragen van verzoeker zijn voor de jaren 2006, 2007 en 2008 afgewezen wegens een te hoog inkomen. Verzoeker dient tegen de afwijzingen bezwaarschriften in die ongegrond worden verklaard. Tevens dient hij eind 2008 een klacht in bij de Overijsselse Ombudsman. Deze klacht wordt niet in behandeling genomen omdat beroep mogelijk is bij de Rechtbank. Voor 2009 krijgt verzoeker wel een bijdrage uit het sport- en cultuurfonds. Met zijn inkomen blijft hij namelijk wel onder de grens van 120% van de voor een alleenstaande woningdeler geldende bijstandsnorm. Het is verzoeker niet duidelijk waarom er dan ineens wel en eerder niet een bijdrage werd verstrekt. Hij vindt dit willekeur. Bij de klachtbehandeling in eerste instantie door de gemeente wordt in het algemeen aangegeven dat een en ander samen kan hangen met het gewijzigd beleid bij de gemeente. Er wordt niet concreet gemaakt welke bedragen er in het verleden golden en welke er nu gelden en wat dat betekent in relatie tot het inkomen van verzoeker. Ook wordt niet duidelijk dat het besluit uit 2008 om de inkomensgrens van 110% naar 120% te verhogen geldt voor de toekomst en dus geen terugwerkende kracht heeft. Oordeel: - de informatievoorziening in de klachtafhandelingsbrief is onzorgvuldig; door de gemeente erkend. - als het gaat om willekeur in de zin van het stellen van normen is de Overijsselse Ombudsman niet bevoegd een oordeel te geven. Van willekeur bij de toepassing van regels is niet gebleken; voor zover de klacht daarop betrekking heeft is deze ongegrond.
Lees hier het rapport