Bejegening bij de kasbalie.

Verzoeker klaagt erover dat de kasbaliemedewerkster van de gemeente een onjuiste verklaring aflegde over verzoekers gedrag tijdens zijn bezoek aan Werkplein De Lure, waardoor verzoeker een waarschuwingsbrief kreeg. De klacht is gegrond: klachtbehandeling, bejegening, motivering. De gemeente herkende niet direct de voorgelegde situatie als een klacht in de zin van de Awb. Voor de gemeente een gemiste kans om het vertrouwen van verzoeker mogelijk te herstellen. Het ging er immers niet om dat het incident door verzoeker anders werd beleefd dan door de medewerkster van de Kasbalie, maar om een bejegeningskwestie die volgens verzoeker de aanleiding was voor dit incident. Dit klemt temeer, nu van medewerkers volgens het Veiligheidsprotocol wordt verwacht dat zij zich professioneel gedragen. Daarnaast wordt opgemerkt dat in de waarschuwingsbrief niet feitelijk wordt weergegeven waarom verzoekers gedrag als agressief/ bedreigend werd ervaren. Dit is in strijd met het motiveringsbeginsel. Aan bovenstaande doet niet af dat de medewerkster van de kasbalie zich door verzoekers gedrag mogelijk persoonlijk bedreigd heeft gevoeld en dat bezoekers van Werkplein De Lure zich dienen te houden aan de gedragsregels. Hoe daarmee verder wordt omgegaan is een kwestie van beleid van de gemeente.
Lees hier het rapport