de gemeente geeft bewust een verkeerde voorstelling van zaken, draait met de waarheid en geeft geen genoegzaam antwoord

In 1996 koopt verzoeker van de gemeente een bouwkavel in het plan Staphorst Zuid IV. Verzoeker geeft aan dat bij het passeren van de notari?le akte is opgemerkt dat hij een meerprijs betaalt voor de ligging van zijn kavel, namelijk aan de buitenzijde van het plan. Dit zou een onevenwichtige prijsstelling zijn want het kavel ligt midden in het plan. De notaris heeft volgens verzoeker voorgesteld het transport uit te stellen. Verzoeker gaat er dan echter van uit dat hij er ?met de gemeente wel uitkomt? en dat hij kan instemmen als ?er niet tot aanleg van een achterpad zal worden overgegaan?. Bij diverse gelegenheden stelt verzoeker de kavelprijs in de loop der jaren aan de orde. Het laatst bij zijn WOZ-procedure in 2009. Als de WOZ-waarde verlaagd wordt moet dit volgens verzoeker gevolgen hebben voor zijn destijds betaalde kavelprijs. Verder klaagt verzoeker er over dat hij schade aan zijn auto heeft geleden door slecht wegonderhoud door de gemeente. In de procedure van afhandeling van klachten door de gemeente valt op dat verzoeker niet is gehoord over zijn klacht. De Oo stelt vast dat verzoeker wel is benaderd voor een hoorzitting, maar heeft laten weten dat horen alleen zin had als de gemeente met (financi?le) toezeggingen zou komen. Toen de klachtenco?rdinator constateerde dat dit van de zijde van de gemeente niet het geval zou zijn, is van horen afgezien. In genoemde omstandigheden acht de Oo deze handelwijze begrijpelijk en voldoende onderbouwd. Immers ingaan op deze voorwaarde vooraf zou betekenen, dat de klacht al geheel of gedeeltelijk gegrond zou zijn, wat in redelijkheid niet van de gemeente kan worden gevergd. De Oo betreurt overigens wel deze gang van zaken, omdat een hoorzitting als regel een verhelderende functie heeft over de gang van zaken, over en weer. Oordeel Voor zover het gaat om een inhoudelijk oordeel over kavelprijs en autoschade is de Oo niet bevoegd. Wat betreft de normen ?opgewekt vertrouwen? en ?motivering? oordeelt de Oo dat de gemeente voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. De Oo komt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is en de klachtafhandeling behoorlijk is verlopen.
Lees hier het rapport