Voorzichtigheid geboden bij gebruik social media

Een medewerker van de gemeente heeft een bericht op LinkedIn geplaatst met betrekking tot het beleidsterrein waarop hij zelf werkzaam is en dat klager in een kwaad daglicht stelde. De medewerker heeft hiermee niet alleen de gemeentelijke gedragscode voor het gebruik van social media, maar ook de privacy van klager geschonden. De gemeente heeft afstand genomen van de uitlatingen en heeft de klacht gegrond verklaard, maar zag geen aanleiding voor het aanbieden van excuses op LinkedIn omdat het bericht na enkele dagen is verwijderd en er inmiddels een hele tijd was verstreken. 
Pas tijdens de hoorzitting van de OO heeft de gemeente mondeling excuses aangeboden. Als de medewerker dat zelf niet wilde, had de gemeente, bijvoorbeeld via haar eigen website, afstand kunnen nemen van die uitlatingen. Of de gemeente had klager kunnen aanbieden een bericht aan te leveren dat hij op zijn LinkedIn-pagina had kunnen plaatsen. Dit is echter zelfs niet overwogen.  Klacht gegrond. Terzijde heeft de OO  opgemerkt enigszins verbaasd te  zijn dat de gemeente heeft volstaan met het aankondigen van een officiële waarschuwing bij herhaling, temeer omdat dit niet de eerste keer was dat de betrokken ambtenaar via social media opvattingen ventileerde die betrekking hebben op het beleidsterrein waarop hij werkzaam is.

De klachtafhandelingsbrief vindt u hier